Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2012-03-26, Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Den som ansvarar för att personuppgifter behandlas på lagligt sätt kallas personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas och till vad uppgifterna skall användas. För en skola i kommunal regi ligger personuppgiftsansvaret på den kommunala myndighet som ansvarar för verksamheten, för Väggaskolan har Gymnasienämden detta ansvar och för förskolor och grundskolor är BUS-nämden ansvarig.

Bevarande av uppgifterna

Av PuL framgår att den personuppgiftansvarige skall se till att personuppgifterna inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. För skolor i allmän verksamhet, där offentlighetsprincipen gäller, skall arkiveringslagen och kommunallagen tillämpas i frågor om bevarande och gallring.

Information

Den registrerade har rätt att en gång om året göra en skriftligt undertecknad ansökan om information. Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Informationen bör lämnas till den registrerade själv om han eller hon kan tillgodogöra sig informationen. Är inte fallet så skall informationen lämnas till den registrerades vårdnadshavare.


Var vänlig vänta medan sidan laddas...